နန်းတော်ဂိတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း

နန်းတော်ဂိတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

လုပ်ငန်းအမည် နန်းတော်ဂိတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း
လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ရှမ်းပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန
ဒီဇိုင်းပုံထုတ်သူ C.A.D Design Group
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကြမ်းခင်းဧရိယာ ၁၁,၅၆၆ စတုရန်းပေ
မြေညီထပ် ၃,၇၅၂ စတုရန်းပေ
ပထမထပ် ၃,၉၀၇ စတုရန်းပေ
ဒုတိယထပ် ၃,၉၀၇ စတုရန်းပေ
လုပ်ငန်းတန်ဘိုး ၃,၂၇၆ ကျပ်သိန်း
လုပ်ငန်းစျေးနှုန်း ၂၈,၃၂၅ ကျပ်/စတုရန်းပေ
တည်ဆောက်ရေးကာလ ၈ လ
လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်
လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နေ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်