ၶူင်း​ၵၢၼ်​ၵေႃႇ​သၢင်ႈ​ပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ်​ၵႃႉ​ၶၢႆ ၊ မူႇ​ၸေႊ

ၸိုဝ်ႈၶူင်းၵၢၼ် : ၸေႊတွၼ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ
ၽူႈၽင်တိုၼ်းလၢင်း : ၼိဝ်းသတႃးလႅၵ်ႉ (New Star Light) ၶမ်ႇပၼီႇ
လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ် : လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်လူၺ်ႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း(Contract)
ၵၢၼ်လိၼ် (ၶုတ်း တင်း ထိူမ်) ႁုပ်ႉလုမ်းတင်းသဵင်ႈ : 1642418.8 m3
တၢင်းၵႂၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ် : 288.063 ဢေႇၵ(Contract)
ၵၢၼ်ၶူင်ႊသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် (Infrastructure) : သဵၼ်ႈတၢင်းၶွၼ်ႇၶရိတ်ႉ (တၢင်းၵႂၢင်ႈ 100 ထတ်း) = 123 km
သဵၼ်ႈတၢင်းၶွၼ်ႇၶရိတ်ႉ (တၢင်းၵႂၢင်ႈ 80 ထတ်း) =158.415 km
သဵၼ်ႈတၢင်းၶွၼ်ႇၶရိတ်ႉ (တၢင်းၵႂၢင်ႈ 40 ထတ်း) =107.509 km
_________
ႁုပ်ႉလုမ်းတင်းသဵင်ႈ = 388.924 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႂ်ႇ
ပိုၼ်ႉတီႈၶူင်းၵၢၼ်:
ပိုၼ်ႉတီႈ 1 : ပိုၼ်ႉတီႈၵႅၼ်ၵၢင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
ပိုၼ်ႉတီႈ 2 : ပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ
ပိုၼ်ႉတီႈ 3 : ပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းလႅမ်းလႄႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်
ပိုၼ်ႉတီႈ 4 : ပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းလႅမ်းလႄႈ မူႇဝၢၼ်ႈ
ပိုၼ်ႉတီႈ 5 : ပိုၼ်ႉတီႈမူႇဝၢၼ်ႈ
ပိုၼ်ႉတီႈ 6 : ပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းလႅမ်းလႄႈ မူႇဝၢၼ်ႈ