ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈ

ၸိုဝ်ႈၶူင်းၵၢၼ် - ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈ
ၸိုဝ်ႈၶႄးၼမ်ႉ - ၼမ်ႉပူဝ်ႈ
တီႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ် - တၢင်းႁွင်ႇ — 23° 35" – 24° 08"
တၢင်းဢွၵ်ႇ — 97° 45" – 98° 37"
ပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉႁူမ်ႇထိုင် - 1040 km2
မၢႆၶိတ်ႇ ၼမ်ႉတဵမ်ၶိူၼ်ႇ (FSL) - 798 m
မၢႆၶိတ်ႇ ၼမ်ႉႁင်းၶိူၼ်ႇ ဢၼ်တႅမ်ႇသုတ်း (MOL) - 795 m
ၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉဢၼ်တိတ်းတင်ႈလႆႈ - 15 MW
ႁႅင်းၾႆးၾႃႉဢၼ်ဢွၵ်ႇလႆႈၼႂ်းၼိုင်ႈပီႊ - 68.7 GW.h
ၶၢဝ်းယၢမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်လႆႈၼႂ်းၼိုင်ႈပီႊ - 4583 ၸူဝ်ႈမူင်း
လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉ - 81.84%
ၼမ်ႉဢၼ်လႆဢွၵ်ႇၶိူၼ်ႇ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီႊ - 40 m3/s
မဵဝ်းၶိူၼ်ႇ - ပဵၼ်မဵဝ်းသႂ်ႇႁိၼ်
တၢင်းသုင်သုတ်းၶိူၼ်ႇ - 50 m
ႁူးၼမ်ႉ တႃႇပွႆႇဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼမ်ႉလူၼ်ႉ/ၼမ်ႉလိူဝ် - တၢင်းယႂ်ႇ — 6mx10 m; တၢင်းယၢဝ်း — 315 m
လွတ်ႇလဵၵ်းထိုပ်ႇၼမ်ႉ - တၢင်းၵႂၢင်ႈ — 5 m; တၢင်းယၢဝ်း — 176 m
ထိူဝ်ႇပၢႆႇ - ယူႇၼိတ်ႉ — 3x5 MW; ပဵၼ်မဵဝ်း — Francis
တၢင်းသုင်ၼမ်ႉ ဢၼ်လီတွၼ်း - 26 m
ႁႅင်းၼမ်ႉလႆ ဢၼ်လီတွၼ်း - 67 m3/s