ႁူင်း​ၵေႃႇ​ၵၢႆႇ ဢၼ်​ႁဵတ်း​သၢင်ႈ​ယဝ်ႉ

Buildings ႁူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၵႂၢင်ၶမ်း၊ ပွၵ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ၊ မူႇၸေႊ
Buildings သႃလႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပွၵ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ၊ မူႇၸေႊ
Buildings ႁိူၼ်းၸၢႆးဢွၵ်ႇလဵၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢၼ်ႈ၊ မူႇၸေႊ
Buildings ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ၊ မူႇၸေႊ