ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ်

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈမိူင်းၾၢႆႇၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တွၼ်ႈ(5)၊ တွၼ်ႈၽႄ(ၵ) သေ ႁႅင်းၵၢၼ် ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ "ၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်း" ၵူႊၵေႃႉၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၶမ်ႇပၼီႇလႄႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼင်ႇဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

1။ သႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ်
(ၵ) ၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႃႈၵၢၼ် ----------------။
(ၶ) သႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် -----------။
     (မၢႆထိုင် သႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တေလႆႈႁဵတ်း။)
(င) တၼ်းႁဵင်း --------------------------။

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၽူႈၼၢမ်းၵမ်ၵၢၼ်

Managing Director

SAI OHN MYING
Managing Director

Dear all shareholders
At this auspicious time of holding this third Annual General Meeting of the shareholders, the Company has been operating its obligations with forward movement almost four years. The company has such advanced forwards by following the guidelines of the advisors to unshakably comply with the Law and Policies, procedures, rules and regulations.

ၶေႃႈသင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်

Chairman

ၸၢႆးယီႊမူၼ်ႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်

ပီႊ 2015 ၼႆႉ တႃႇၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်း ႁဝ်းၼႆႉၸိုင် လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီႊ လႆႈလတ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ်သေ မီးလွင်ႈႁႅင်းတူဝ်ၸႂ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ တဵမ်ဝႆႉပီႊၼိူင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယူႇ။ ၼႂ်းပီႊ 2015 ၼႆႉယူႇတီႈဢွင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်သေ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈႁဝ်းတင်းလူင် ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉလွင်ႈၸိူဝ်းလႆႈ ယၢပ်ႇၽိုၼ်ႇယဝ်ႉ ဢွင်ႇမၢင်ႇမႂ်ႇသုင်မႃး၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တင်းဢၼ်လႆႈလူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇ။

ၸုမ်းၽူႈၸတ်းပွင်ၵၢၼ်

ဢူးဢွင်ႇတိၼ်း

U Aung Thin

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း

ၶူးလူင် ၸူပ်းလႆႈၶူးပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်မႃးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ MASU မိူဝ်ႈပီႊ 1971။ ၶူးလူင် လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃး ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လွင်ႈထတ်းပွင်ငဝ်ႈတိုၼ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ 1998 လႄႈတင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈပိုၼ်ႊၽႄႈၼမ်ႉလူၺ်ႈလၢႆးၼႅင်ႈသၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႊ ၸၼ်ႉသုင် တီႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယိူဝ်း ဢၼ်ၸုမ်း UNICEF ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2000 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လဵဝ်ႇ သႅဝ်ႇၽိၼ်ႉ

Rocky

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း

ၶူးလူင် ၸူပ်းလႆႈၶူးပၢႆးၸၢင်ႊၾၢႆႇၸၢၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Jiaotong မိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈ 1997 လႄႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်ငၢၼ်လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူႊမိူင်းမိူင်း မိူဝ်ႈ 2003-2008 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶူးလူင်ယဝ်ႉႁဵၼ်း ၾၢႆႇၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉလႄႈ ၶႄႇ ၼႆၵေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီလီယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၶူးလူင် မီးပိုၼ်ႉႁူႉၾၢႆႇၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၵူႊလၢႆပၢႆးလႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈၸႂ်ႈယဝ်ႉ။

လုင်းတဵင်းသူၺ်ႇ

U Thein Shwe

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း

ၶူးလုင်းတဵင်းသူၺ်ႇၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၸၼ်ႉသီႇတီႈဝဵင်းၸလုမ်ႇ ၼႂ်းတိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇၼၼ်ႉ ၸူပ်ႈလႆႈသူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၢႆးပႆႇၺႃႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေတွပ်ႇလႆႈ လိၵ်ႈ သုၼ်ႇၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ ၶူးလူင်သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ပတဵင်ႇသ လိုၼ်းသုတ်းၸူပ်းလႆႈၶူး B.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် တႃႈၵုင်ႈ RASU ယဝ်ႉ။

လုင်းယႄးၶွင်ႇၺုၼ်ႉ

U Ye Gaung Nyunt

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း

ၶူးလူင်လုင်းယႄးၶွင်ႇၺုၼ်ႉ P.E, A.C.P.E, B.E.Civil ၼႆႉ ပဵၼ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ ပၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီႊ 1963။ ၶူးလူင်ၼႆႉ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊ တႃႈၵုင်ႈသေ လႆႈၶူး ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ မိူဝ်ႈ 1986။ လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃး တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆမိူင် 5 ပီႊသေ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ တပ်ႉသိုၵ်း 10 ပီႊယဝ်ႉ။

Welcome To