Welcome To


 

ၶေႃႈမုင်ႈမၢႆ
ဢဝ်တင်းလွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈယိူင်းတႃႇယုၵ်ႉမုၼ်း ၵုင်ႇၵုၼ်းၸူဝ်ႊပၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၽူႈၶပ်းသၢင်ႈၶူင်းသၢင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၽွင်းၼင်ႇ လႆႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၼ် လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းႁႅင်းပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ။

 

ၶေႃႈပဝ်ႉမၢႆ
ဢဝ်တင်းလွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶိုတ်းၸၼ်ႉၵူႊမိူင်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈယိပ်းတိုဝ်းလၵ်းၼမ်းၽဵင်ႇပဵင်းသေ ပၼ်တၢင်းႁၢၼ်ႉၸႂ်တင်းၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတေႃႇၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၵႃႉႁဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ ၼႂ်းပၢႆးၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇ။

 

ပိူင်ဝၢင်းၽႅၼ်
  • လိူၵ်ႈဢဝ်ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလူၺ်ႈတင်းၼမ်ႉတွၼ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၽဵင်ႇပဵင်း။
  • ၸတ်းပွင်ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပိူင်ပၢႆးၸတ်းပွင် ဢၼ်တိူဝ်ႉယမ်၊ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းယၢမ်းလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။
  • ပုၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းပွင် ၵၢၼ်သဵင်ႇလႄႈ ယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်လႆႈၶိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းတေႃႇၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈ တင်းလူင်ၼၼ်ႉ ၶပ်းသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇပၢႆးႁုၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈမိူင်း။
  • ဝႆႉမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ မႄႇၶႂၢၵ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။
  • ယုၵ်ႉမုၼ်းႁႅင်းတၢင်းၵတ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်း၊ တိုၼ်းလၢင်းၵူၼ်းလႄႈ ယူင်ႉသၢင်ႈပၢႆးၸတ်းပွင် တႃႇယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်းၶႄႉၶႅင်ႇ ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇ။
  • ၸတ်းပွင် ဢိၵ်ႇယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ် ပၢႆးၸၢင်ႊၸၼ်ႉသုင် ႁူမ်ႈပႃးပၢႆးႁူႉမေႃ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵိုၵ်းသဵင်ႇ ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇ။

 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ

 

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း

 

 

 

 

ၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇပၼ်တၢင်းၶႂ်ႈၸႂ်

 

 

 

 

 

တွၼ်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ