ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုအမူအကျင့်

ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုအမူအကျင့်

အစုရှယ်ယာရှင်များ

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ကောင်းမွန်သောအသင်းအဖွဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အမူ အကျင့်များကို ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် ဒါရိုက်တာများ၏ ပွင့်လင်းမြင် သာစွာ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု တိုးတက်လာစေရန် အဓိကရည်ရွယ်ထားသည်။ ထိုသို့သော ကောင်းမွန်သည့် အသင်းအဖွဲ့ အုပ်ချုပ်မှ အမူအကျင့်ကို အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မူဝါဒ စည်းမျဉ်းများကို သတ်မှတ်ရာ၌ အောက်ပါအရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။

၁။ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို တူညီသော အခွင့်အလမ်းများဖြင့် ဆက်ဆံခြင်း။

၂။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက် သင့်လျော်သော အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန်နှင့် အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ပဋိ ပက္ခများကို တားဆီးရန်အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ကျွမ်းကျင် လိမ္မာသော စီမံဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ရေရှည်လုပ်ဆောင်သွားခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် တာဝန်ယူခြင်း။

၃။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် ပြည့် စုံလုံလောက်သော သတင်းအချက် အလက်များကို တင်ပြခြင်း။

၄။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် များကို သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုနည်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် အစဉ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်း။ အစုရှယ်ယာရှင် များ အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ၊ ပြည့်စုံ လုံလောက်စွာ၊ မြန်ဆန်စွာနှင့် တန်းတူညီမျှစွာ သိရှိစေရမည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များအား ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းများအတွက် တူညီသောအခွင့် အလမ်းများရရှိ စေရန် ကုမ္ပဏီမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည်။

ပြည်သူလူထုများ

သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိသော အားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်များသည် လူမှုဘဝ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် အစဉ်အမြဲ ဦးတည် အလေးပေးထားပါသည်။

ဝန်ထမ်းရေးရာ

ဝန်ထမ်းရေးရာ

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းသို့ ရောက်ရှိစေနိုင်သော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နည်းပညာ ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ယှဉ်ပြိုင် လုပ်ကိုင်ရသည့် လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝများကို အမီလိုက် နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများကို စီမံအုပ်ချုပ်ရာ၌ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း ဆောင်နိုင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု၊ သင်ယူလေ့လာမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက် စေရန် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သော အသိဉာဏ်ရရှိ စေမှု၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့် အရည်အချင်းမြှင့်တင်ပေးမှုတို့ဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

ဒါရိုက်တာများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကြောင်းကျိုးဆီလျော်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများက လမ်းညွှန်ပေးမည်။ ဝန်ထမ်း များသည် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်တတ်ခြင်းတို့အပြင် အစုရှယ်ယာ ရှင်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံး အပေါ် တာဝန်ယူတတ်ခြင်းတို့ဖြင့် စည်းကမ်းဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ထားသည်။

အစိုးရ

တစ်မျိုးသားလုံးနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများ တိုးတက်လာ သည်နှင့်အမျှ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ပိုမိုလိုအပ်လာကြသည်။

ဈေးကွက်ကြီးထွားလာမှုနှင့်အတူ လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဝန်ထမ်း များ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များနှင့် ယန္တရားများကို ကုမ္ပဏီမှ ထည့် သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။

ကုမ္ပဏီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောစီမံကိန်းများတွင် ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရည်အသွေးကို အလေးထားခြင်း၊ လုပ်ငန်း အပ်နှံသူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် တာဝန်ယူနိုင်မှုရှိခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော အတွေ့အကြုံများက အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်သောစီမံကိန်း လုပ်ငန်း အများအပြားကို လုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိစေသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ အပါအဝင် လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ၊ ပြိုင်ဘက်များ၊ မြီရှင်များ၊ အစိုးရ နှင့်

အခြားသော ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများစသည့် ကုမ္ပဏီအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည့် အုပ်စုများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကုမ္ပဏီမှ နားလည်ထားပြီးဖြစ်သည်။

၎င်းစိတ်ဝင်စားသူများအုပ်စုသည် ကုမ္ပဏီ ရေရှည်အောင်မြင်ရေး အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် အကျိုးအမြတ်များကို အထောက်အကူ ပေးကြောင်းလည်း နားလည်ထားပြီးဖြစ်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ

ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းအဖြစ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို အစိုးရကိုယ် စားလှယ်ရုံးများ၊ နိုင်ငံတော်လုပ်ငန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဆောက် အအုံများအတွက် ပင်မကန်ထရိုက်တာ သို့မဟုတ် လက်ခွဲကန်ထရိုက် တာအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်။ အခြားနိုင်ငံမှ ကန်ထရိုက်တာများ နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်သည်။

လုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို လေးစားခြင်းဟူသည့် အပြန် အလှန်သဘောတူညီချက်အရ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျိုးအမြတ် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုတိုင်းတွင် တာဝန်ယူရပါမည်။

ကုမ္ပဏီသည် လမ်း၊ တံတား၊ ကားလမ်းမကြီးများနှင့် အဆောက်အအုံ များ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများစသည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် တည်ဆောက်ခြင်း အင်ဂျင်နီယာပညာတွင် အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ

ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒတွင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအရည်အသွေးအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် လိုအပ်ချက်များ ကိုက်ညီစေရေးအတွက် လုပ်ငန်း၏လုံခြုံမှုနှင့် လုံ လောက်ထိရောက်မှုရစေသော ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းနှင့် နည်းပညာ တိုးမြှင့်ခြင်းကို အားပေးသည်။

ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူအား ဂရုစိုက်မှုပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းအပ်နှံ သူများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မပေါက် ကြားစေရန် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းနှင့် အလုပ်များကို အချိန်တိကျစွာ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချိန်ထက် စောလျင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း တို့ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။