မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း

Dr Mg Mg Thein

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်  မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း၏ အေခြခံဆောက်အအုံဖြစ်သော မြေကြီးလုပ်ငန်းပမာဏအားလုံးပေါင်း  ၆၇၂,၇၄၃ ကျင်းကို ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ ကျန်ရှိသည့်ဇုန် ၅ (Hotel Zone) ၏မြေကြီးဖြတ်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ ဖို့ခြင်း စသောလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
စီမံကိန်းအမည် မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီ နယူးစတားလိုက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
စီမံကိန်းဧရိယာ ၂၉၄.၇၈၉ ဧက
လုပ်ငန်းစတင်သည့်ရက်စွဲ ၁၂-၁၂-၂၀၁၂

 

Project Zones:
Zone 1 New City Centre Zone
Zone 2 Public Facilities Zone
Zone 3 Commercial District Zone
Zone 4 Villas Zone
Zone 5 Luxurious Residential Development Zone
Zone 6 Recreation and Resort Zone

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပင်မကန်ထရိုက်တာအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။