မူဆယ်မြို့ ဗဟိုစီးပွားရေးဇုံ စီမံကိန်း

စီမံကိန်းအမည် : မူဆယ်မြို့၊ ဗဟိုစီးပွားရေးဇုံစီမံကိန်း
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီ : နယူးစတားလိုက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
တည်ဆောက်ရေးစနစ် : ကန်ထရိုက်စနစ်
စုစုပေါင်းစီမံကိန်းဧရိယာ : (၂၈၈.၀၆၃) ဧက
စီမံကိန်းဇုံ
ဇုံ ၁ - ဗဟိုစီးပွားရေးဇုံ
ဇုံ ၂ - ကုန်သွယ်မှုဇုံ
ဇုံ ၃- ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များဇုံ
ဇုံ ၄ - ဟိုတယ်နှင့် အိမ်ရာများဇုံ
ဇုံ ၅ - အိမ်ရာများဇုံ
ဇုံ ၆ - ဟိုတယ်နှင့် အိမ်ရာများဇုံ