ဖော်ဆောင်သည့် စီမံကိန်းများ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ယင်း၏ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းနှင့် အသင်းအဖွဲ့မူဝါဒများ၊ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ပြုကျင့်လိုက်နာခြင်း၊ လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မှုတိုင်းတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ရှယ်ယာရှင်များအပေါ် အဓိကထားပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးတည်ပြီး စေတနာထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် အချက်များကြောင့် လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မှုတိုင်းတွင် ပြဿနာအကြီးအကျယ် မရှိသလောက် နည်းပါးသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ လေးနှစ်နီးပါး အချိန်ကာလအတွင်းတွင် အောက်ပါ စီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

  • မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊
  • မူဆယ် နန်းတော်ဂိတ် လူဝင်မှု စိစစ်ရေးစခန်း၊
  • မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်၊ သစ်သီးကုန်စည်ကွင်း တိုးချဲ့စီမံကိန်း၊
  • ၁၀၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ ရွှေလီ-၃ ရေအားလျှပ်စစ် သံကူကွန်ကရစ် ရေလွှဲရေထုတ်ပြွန်၊

ထို့ပြင် လက်ရှိဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများမှာ -

  • ၁၀၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ ရွှေလီ-၃ ရေအားလျှပ်စစ် သံကူကွန်ကရစ် ရေလွှဲရေထုတ်ပြွန်၊
  • နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း

တို့ဖြစ်သည်။