စိုင်းအောင်ကြည်

Sai Aung Kyi

ဘဏ္ဍာရေးဌာန ဒါရိုက်တာ

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

  • ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဌာနဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
  • လက်ရှိအချိန်တွင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်၊ ရာထူးခန့်ထားရေးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိပါသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ

  • ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ထိ မူဆယ်မြို့၊ (မြို့မ) ကြက်တောင်အဖွဲ့အစည်းတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထိ မူဆယ်မြို့၊ အဆင့်မြင့်တင်းနစ်အဖွဲ့အစည်းတွင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် နေရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။