ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

ရုံးချုပ်
အမှတ် ကလ-၁၅၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမ 
ကောင်းမူးလွယ် ရပ်ကွက်
မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာ
ဖုန်း +95 (0)82-52266; +95 (0)82-52251
အီးမေးလ် info@greathorkham.com

ရန်ကုန်ရုံးခွဲ
အမှတ် ၅၃၊ အခန်း ၅၀၂ ဘီ၊ အထပ် ၅
ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ 
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
ဖုန်း +95 (0)1-230-7950 
ဖက်စ် +95 (0)1-230-7949

မန္တလေးရုံးခွဲ
အမှတ် ၁၀၁၊ ၂၆ ဘီလမ်း၊ ၇၅ - ၇၆ လမ်းကြား
ချမ်းမြသာစံမြို့နယ်
မန္တလေးမြို့၊ မြန်မာ
ဖုန်း +95 (0)2-236-10

Map Location: