စိုင်းတင်အောင်

Sai Tin Aung

ဆောက်လုပ်ရေးဌာနဒါရိုက်တာ

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

  • ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအထိ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ စီမံကိန်းဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ လက်ရှိအချိန်အထိ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဆောက်လုပ်ရေးဌာန ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ

  • ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ယခုအချိန်ထိ ဟိုမွန်ရပ်ကွက် ရ.ယ.က အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ရပ်ကွက်အကျိုးများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မူဆယ်ခရိုင် နှစ်ရှည်ပင်နှင့် စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ များအသင်းတွင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။