ရှယ်ယာအသစ်များ ဝယ်ယူခွင့်ပြုခြင်း ကြေညာချက်

- ုံးတ ွင ်းစာ - ဂရိတ ်ေဟာ်ခမ ်း အများပ ုင ်ကုမ �ဏ ီလ ီမ ိတက် ူ�စ ွမ ်းအားအရင ်းအြမစ ်� ှင ့ စ ီမ ံအုပ ်ချ�ပ ်မ �ဌာန ူဆယ်�မ ိ�� ေ�ကြငာချက်အမှတ ် ( ၀၂/ ၂၀၁၇) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အြမတ ်ေဝစုများကိ ု ရှယ်ယာအြဖစ် ေြပာင်းလ ဲထည် ့သွင်းြခင်းကိစ� ၁။ အထက်ေ�ကာင ်းအရာပါကိစ� ှင ့ပတ ်သက်၍ ဂရိတ ်ေဟာ်ခမ ်း အများပ ုင ်ကုမ �ဏ ီလ ီမ ိတက်၏ အစ ုရှယ်ယာရှင် များထ ံသိ ု� အြမတ ်ေဝစ ုခ ဲေဝေပးလျက်ရှ ိေသာ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ�ာ� ှစ အြမတ ်ေဝစ ုများအား သက်ဆိ ုင်ရာ အစ ုရှယ်ယာရှင ်များက ုတ ်ယူြခင ်းမြပ�ဘဲ ၎င ်းတ ု�ရရှ ိမည် ့အြမတ ်ေဝစ ုများကိ အစ ုရှယ်ယာအြဖစ ်ေြပာင်းလ ဲ၍ ထည် ့သွင ်းလ ုေ�ကာင ်း ဆ� �ြပ�ပါက မ ူလရှယ်ယာရှင ်များအား ဦးစားေပးအေနြဖင ့ ေဆာင ်ရ�က်ေပး� ုင ်ပါရန် ၂၀၁၆ ု� ှစ ်၊ � ှစ ်ပတ ်လည် အစ ီရင ်ခ ံစာတ ွင ် ေဖာ်ြပေသာ Book Value အတ ုင ်းထည် ့သွင ်း� ုင ်ပါမည်။ ၂။ ုသိ ု�ထည် ့သွင ်း� ုင ်သည် ့ ရှယ်ယာအေရအတ ွက်မ ှာလည်း ၎င ်းတ ု�ရရှ ိမည် အြမတ ်ေဝစ ုပမာဏအပိ ုင်းအြခား အတ ွင ်းမ ှာသာ ထည် ့သွင ်းေဆာင ်ရ�က်ခ ွင ့ရရှ ိမည်။ အြမတ ်ေဝစ ုထက် ုမ ုထည် ့သွင ်းလ ုသည် ့ ရှယ်ယာအေရအတ ွက်ကိ ုမူ လက်ခ ံခ ွင ့ြပ�ေပး� ုင ်မည်မဟုတ ်ပါ။ ၃။ ကုမ �ဏ ီရှ ိ ဒါ� ုက်တာများ� ှင ့ မန ်ေနဂျာများအထ ိ ကုမ �ဏ ီအရာထမ ်းများအား ၎င ်းတ ု�တတ ်� ုင ်သည် ့ အင်အား အတ ုင ်း ရှယ်ယာဝယ်ယူခ ွင ့ြပ�ရန ်� ှင ့ ဝန ်ထမ်းများမ ှာမ ၎င ်းတ ု�၏ ၁ � ှစ ်စာ ုပ ်အားခပမာဏအထ ိ ရှယ်ယာများကိ ဝယ်ယူ� ုင ်�ပ ီး ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ�ာေရး� ှစ ်ကုန Book Value တန ်ဖ ုးြဖင ့ ရှယ်ယာများဝယ်ယူ� ုင ်သည်။ ၄။ ရှယ်ယာထပ ်မ ံဝယ်ယူခ ွင ့ြပ�ထားသည် ့သူများအား ၂၀၁၇ ု� ှစ ်၊ မတ ်လ ၃၁ ရက်ေန�တ ွင ် ေနာက်ဆ ုံးထား�ပီး ဝယ်ယူ� ုင ်သည်။ (စ ုင ်းသန ်းထ ွန ်း) ုတ ိယအုပ ်ချ�ပ ်မ ူဒါ� ုက်တာ ဂရိတ ်ေဟာ်ခမ ်း အများပ ုင ်ကုမ �ဏ ီလ ီမိတက် စာအမ ှတ ဂဟခ/ ၆ - ၆/ ဘ�ာ - ချ�ပ ် ( ၀၂၂ / ၁၇)။ ရက်စ ၂၀၁၇ ခ ု� ှစ ဇန ်နဝါရီလ ၂၈ ရက်။ ြဖန ်�ေဝြခင ်း - သက်ဆိ ုင ်သူများအားလ ုံး။ ိတ� - လက်ခ ံ။